TdR Metodologia dialogos improbables-IWEE-070723_Rvw 27092023-161123-Ajustes